• HDMK-1102-3TB

  • RRP $895 AUD

   • 3TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
   • (25,000 VIETNAMESE)
   • (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 800GB free space
   • Đủ cho 10,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
   • FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-1102-4TB

  • RRP $995 AUD

   • 4TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
   • (25,000 VIETNAMESE)
   • (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 1800GB free space
   • Đủ cho 25,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
   • FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-4000-3TB

  • RRP $1195 AUD

   • 3TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
   • (25,000 VIETNAMESE)
   • (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 800GB free space
   • Đủ cho 10,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
   • FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
  • HDMK-4000-4TB

  • RRP $1295 AUD

   • 4TB HDD
   • 35,000 Bài Sẵn
   • (25,000 VIETNAMESE)
   • (10,000 ENGLISH)
   • Vẫn còn 1800GB free space
   • Đủ cho 25,000 bài
   • 1 Remote
   • Chọn bài bằng Smartphone
   • FREE 12 Tháng Update
   • 12 Tháng Bảo Hành
   • FREE SHIPPING AUSTRALIA
   • FREE SHIPPING VIETNAM
  • Order Now
pricing table joomla component

Mua HDMK-4000-3TB

1

Mua HDMK-1102-3TB

2

Mua HDMK-4000-4TB

2

Mua HDMK-1102-4TB

2