Hạ Thương – Kim Thoa

Bài Hát: Hạ Thương Thể Hiện: Kim Thoa Sáng Tác: Hàn Châu & Thanh Phương #HaThuongKaraoke, #KimThoaKaraoke, #HanChauThanhPhuongKaraoke, #YouSingHDKaraoke