Đổi Thay – Lưu Ánh Loan

Bài Hát: Đổi Thay Thể Hiện: Lưu Ánh Loan Sáng Tác: Hoài Linh Bảo & Hoàn Liên #DoiThayKaraoke, #LuuAnhLoanKaraoke, #HoaiLinhBaoHoanLienKaraoke, #YouSingHDKaraoke